COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

Verden er pt. ramt af en helt ny type Corona Virus. En type virus vort immunsystem ikke har mødt før, og pt. ikke har et forsvar imod, og samtidig er den usædvanlig smitsom.

Udbruddet startede i Kina i december måned 2019, mere specifikt i byen Wuhan der ligger i Hubei provinsen.

På den korte tid, dvs. fra december måned 2019 og frem til d.d., har den spredt sig til store dele af Asien, Mellemøsten, Europa, Amerika, Afrika, mv., og spredningen fortsætter med stor hast.

D. 11. marts 2020 betegnede WHO udbredelsen af COVID-19 som en pandemi.

COVID-19 pandemien er værre end en steppe/skovbrand, langt mere ødelæggende og skadende, og den breder sig med hastige ”skridt” ud over hele verdenen, og hverken vandløb, floder eller have kan hindre dens færden. Den springer fra kontinent til kontinent – båret af mennesker.

Hvor end den rammer vil samfund, små som store gå i stå, lide tab, og mange vil begrænse sin egen færden og omgang med andre for at undgå selv at blive smittet/syg, og mange vil opleve pårørende dø.

Kun mennesket kan blokere dens færden og udbredelse, og kun igennem, at følge videnskabens anbefalinger/instrukser.

Corona situation – Aktuel status.

Personlig statistik

 

Jeg har i den seneste tid “fornøjet” mig med, at følge Corona udviklingen i Danmark, sat i forhold til andre udvalgte lande.

Alle tal er hentet på Johns Hopkins University hjemmeside, men de tal man finder her, er alene indberettede tilfælde gældende for de respektive lande.

De giver ikke et billede af hvordan landene klarer sig – i forhold til hinanden.

Jeg har så taget tallene og sat dem op imod de respektive landes befolkningstal, beregnet pr. 1. mill. indbyggere.

Det gør oplysningerne ”lidt” mere sammenlignelige.

Tal for syge fremkommer ved at fratrække de oplyste tal for henholdsvis raskmeldte og døde, fra oplyste tal for bekræftet smittede.

Nedenfor kan du se resultaterne i form af diagrammer.

De nederste grafer indeholder søjler fra mange dage, og det kan være svært at aflæse landenavnet, og landene er her angivet i omvendt rækkefølge i forhold til listen over befolkningstæthed, så ud fra den vil man kunne tælle sig frem.

NB – Tal angivet for Kina omfatter alene tal for Hubei provinsen.

Jeg regner med, at opdatere graferne løbende.

Opdateret d. 2020-08-09 Kl. 14:00

Rød = Bekræftet smittet.

Gul = Syge

Grå = Døde

Befolkningstæthed.

Dét der ikke er indregnet, er de enkelte landes befolkningstæthed, men befolkningstætheden er meget afgørende for udfoldelsen af smittespredning, idet en befolkningstæthed på 14 personer pr. km² naturligvis vil være begrænsende for smittespredningen set i forhold til en befolkningstæthed på 377 personer pr. km²

Det betyder naturligvis også, at udfoldelsen af smittespredning går langt lettere og hurtigere i byer med stor befolkningstæthed frem for på landet hvor befolkningstætheden er lav.

Jeg har pt. kun kunne lave en oversigt der fortæller om landenes befolkningstæthed som sådan, og at søge at indregne disse tal vil nok ikke give et retvisende billede, idet f.eks. Danmarks areal i langt højere grad består af tæt bebyggelse end tilfældet er for f.eks. det Norske areal.

Oversigten over befolkningstæthed indsættes dog, så du kan skele til den når du ser landenes tal.

Danmark.

Det er måske nok “lidt” tidligt at udlede noget, men umiddelbart tyder alt på, at summen af landets kompetente, handlingsparate og konsekvente ledelse, i kombination med befolkningens fulde opbakning, har affødt at Danmark klarer corona krigen langt bedre end langt de fleste lande verden over.

Bemærk!

De indførte restriktioner i kombination med befolkningens eksemplariske adfærd synes umiddelbart synlige i form af en stabilisering/svag nedgang i antallet af syge, men kombineres den gradvise genåbning af samfundet, med en voksende skødesløshed i befolkningen – vil vi igen opleve en stigning, dvs. ryge tilbage til start.

Lad os nu holde fast, følg videnskabens anbefalinger/instrukser, så vi ikke ødelægger det hele.

Udvikling – Grafisk

Landene er her angivet i omvendt rækkefølge, i forhold til ovenfor anførte liste over befolkningstæthed, startende med Østrig og sluttende med Danmark.

Bekræftet smittet

Syge

Danmark = Antal igen stigende

Danmark påbegyndte opgørelse af rask-meldte pr. d. 1. april 2020.

I grafen opleves derfor et betydeligt fald i antallet af syge.

Ikke alle lande indgiver løbende oplysninger for antal rask-meldte, hvorfor angivelserne for antal syge kan indeholde faktisk rask-meldte.

Døde

Raskmeldte

Danmark påbegyndte opgørelse af rask-meldte pr. d. 1. april 2020.

Ikke alle lande indgiver løbende oplysninger for antal rask-meldte, hvorfor angivelserne for antal syge kan indeholde faktisk rask-meldte.

Danmark – Udvikling

Smittede

Syge

Døde

Raskmeldte

Danmark – Lokal smitterisiko

Oversigten nedenfor viser resultater af beregninger foretaget med grundlag i Statens Serum Instituts Epidemiologiske overvågnings rapporter om COVID-19.

Resultatet er fremkommet ved at sætte antal testede personer i forhold til befolkningstal, sætte antal registrerede bekræftede smittede i forhold hertil, samt omregne til antal anslåede smittede pr. 100 indbyggere.

Forsamlingsforbuddet er d. 8 juli 2020 hævet til 100.

Man kan således i grafen direkte aflæse hvor mange af deltagerne i en forsamling på 100, og/eller hvor mange ud af hver 100 personer man møder i indkøbscentret, der statistisk set, i de enkelte kommuner, er potentielt smittede, og derved kan være smittespredere. (Antal statistisk potentielt smittede kan aflæses ude til højre i diagrammet.)

Oversigten indeholder alle kommuner i Danmark, og over de enkelte kommunenavne er angivet et antal søjler, der hver for sig repræsenterer resultatet for en enkelt dag. (Overvågningsrapporterne udgives alene for hverdage, hvorfor lørdage og søndage er udeladt.)

Søjlerne er angivet med den seneste dato til højre, og læses mod venstre repræsenterer hver søjle de respektive hverdage før. (Lørdage og søndage er udeladt)

For overskueligheds skyld, har jeg valgt at nøjes med, at angive søjler for de sidste 5 hverdage.

Som det ses findes virus (Corona) fortsat i hele landet, dog pt. i begrænset omfang, og som det ser ud lige pt. synes der fortsat at være en generel gennemgående tendens af faldende smitterisiko, dog enkelte kommuner undtaget.

At vi er på det niveau nu, og nu gradvist igen kan åbne op, skyldes alene konsekvent handling fra landets regering, og en befolkning der eksemplarisk og til trods for store personlige konsekvenser og omkostninger, har fulgt myndighedernes anbefalinger.

Vi er langt fra den hverdag vi kender fra før Corona, men omstændighederne og betingelserne taget i betragtning – er vi nået rigtigt langt, så lad os nu – sammen – holde fast i den gode stil, og hjælpe hinanden videre i kampen imod Corona og de heraf afledte begrænsninger.

Opdateret d. 2020-08-13 Kl. 15:00

Udvikling – Anslået – Aktuel lokal smitte – risiko.

2020_08_13_Danmark_Lokal_Smitterisiko

NB – Det vil være svært at aflæse de enkelte kommunenavne her, men højreklik på musen og vælg – gem billede som, og gem det på skrivebordet, så vil du efterfølgende kunne åbne billedet og her forstørre det op, så det bliver umiddelbart læseligt.

Det gik så godt for Danmark, i længere tid. Tallene gik den rette vej, men nu åbenbarer tallene, at der synes at udbrede sig en tendens til skødesløshed.

Enkeltindividers skødesløshed kan få bøtten til at vende, og regningen på sigt kan blive stor, såvel for det enkelte individ, som for samfundsøkonomien.

Udvikling – Konstateret – lokal smitte – Faktisk

Hele landet

Første graf viser antal registrerede bekræftede smittede pr. dag i de respektive uger.

Anden graf viser antal registrerede bekræftede smittede pr. uge i de respektive uger.

For overskuelighedens skyld vises alene udviklingen for de sidste 4 uger.

2020_08_13_Udvikling_Aktuel_Smitte_Uger
Hele landet pr. kommune pr. dag.