COVID-19 (Corona Virus Disease 2019)

Verden er pt. ramt af en helt ny type Corona Virus. En type virus vort immunsystem ikke har mødt før, og pt. ikke har et forsvar imod, og samtidig er den usædvanlig smitsom.

Udbruddet startede i Kina i december måned 2019, mere specifikt i byen Wuhan der ligger i Hubei provinsen.

På den korte tid, dvs. fra december måned 2019 og frem til d.d., har den spredt sig til store dele af Asien, Mellemøsten, Europa, Amerika, Afrika, mv., og spredningen fortsætter med stor hast.

D. 11. marts 2020 betegnede WHO udbredelsen af COVID-19 som en pandemi.

COVID-19 pandemien er værre end en steppe/skovbrand, langt mere ødelæggende og skadende, og den breder sig med hastige ”skridt” ud over hele verdenen, og hverken vandløb, floder eller have kan hindre dens færden. Den springer fra kontinent til kontinent – båret af mennesker.

Hvor end den rammer vil samfund, små som store gå i stå, lide tab, og mange vil begrænse sin egen færden og omgang med andre for at undgå selv at blive smittet/syg, og mange vil opleve pårørende dø.

Kun mennesket kan blokere dens færden og udbredelse, og kun igennem, at følge videnskabens anbefalinger/instrukser.

Se info her

Info video

Info video

Corona situation – Aktuel status.

Personlig statistik

Jeg har i den seneste tid “fornøjet” mig med, at følge Corona udviklingen i Danmark, sat i forhold til andre udvalgte lande.

Alle tal er hentet på Johns Hopkins University hjemmeside, men de tal man finder her, er alene indberettede tilfælde gældende for de respektive lande.

De giver ikke et billede af hvordan landene klarer sig – i forhold til hinanden.

Jeg har så taget tallene og sat dem op imod de respektive landes befolkningstal, beregnet pr. 1. mill. indbyggere.

Det gør oplysningerne ”lidt” mere sammenlignelige.

Tal for syge fremkommer ved at fratrække de oplyste tal for henholdsvis raskmeldte og døde, fra oplyste tal for bekræftet smittede.

Nedenfor kan du se resultaterne i form af diagrammer.

De nederste grafer indeholder søjler fra mange dage, og det kan være svært at aflæse landenavnet, og landene er her angivet i omvendt rækkefølge i forhold til listen over befolkningstæthed, så ud fra den vil man kunne tælle sig frem.

Jeg regner med, at opdatere graferne løbende.

Opdateret d. 2021-01-10 Kl. 22:00

Rød = Bekræftet smittet.

Gul = Syge

Grå = Døde

Befolkningstæthed.

Dét der ikke er indregnet, er de enkelte landes befolkningstæthed, men befolkningstætheden er meget afgørende for udfoldelsen af smittespredning, idet en befolkningstæthed på 14 personer pr. km² naturligvis vil være begrænsende for smittespredningen set i forhold til en befolkningstæthed på 377 personer pr. km²

Det betyder naturligvis også, at udfoldelsen af smittespredning går langt lettere og hurtigere i byer med stor befolkningstæthed frem for på landet hvor befolkningstætheden er lav.

Jeg har pt. kun kunne lave en oversigt der fortæller om landenes befolkningstæthed som sådan, og at søge at indregne disse tal vil nok ikke give et retvisende billede, idet f.eks. Danmarks areal i langt højere grad består af tæt bebyggelse end tilfældet er for f.eks. det Norske areal.

Oversigten over befolkningstæthed indsættes dog, så du kan skele til den når du ser landenes tal.

Udvikling – Grafisk

Landene er her angivet i omvendt rækkefølge, i forhold til ovenfor anførte liste over befolkningstæthed, startende med Østrig og sluttende med Danmark.

Bekræftet smittet

P.S. Af uforklarlige årsager, er antallet af bekræftede smittede for Sverige d. 29-08-2020 faldet med 2.121 registrerede.

Syge

Danmark = Stigende

Danmark påbegyndte opgørelse af rask-meldte pr. d. 1. april 2020.

I grafen opleves derfor et betydeligt fald i antallet af syge.

Ikke alle lande indgiver løbende oplysninger for antal rask-meldte, hvorfor angivelserne for antal syge kan indeholde faktisk rask-meldte.

Døde

P.S. Af uforklarlige årsager, er dødstallet for Storbritannien d. 23-08-2020 faldet med 5.282 registrerede.

Raskmeldte

Danmark påbegyndte opgørelse af rask-meldte pr. d. 1. april 2020.

Ikke alle lande indgiver løbende oplysninger for antal rask-meldte, hvorfor angivelserne for antal syge kan indeholde faktisk rask-meldte.

Danmark – Udvikling

Tallene viser, at Danmark ligger i toppen af lande der har klaret Corona pandemien bedst. Det alene takket være summen af landets kompetente, handlingsparate og konsekvente ledelse, i kombination med befolkningens fulde opbakning.

Tallene viser også, at håndtering af en pandemi betinger en skarp, konsekvent, målrettet, og vedholdende ledelse, der formår at handle med rettidig omhu og tør/kan gøre hvad der må gøres, uagtet om det er ubehageligt/ubelejligt for øjeblikket eller ej. (Nødvendighedens lov vil tvinge det frem på et tidspunkt, og da er det måske nået at blive langt værre.)

Ingen ønsker stramninger i form af restriktioner, ned-lukninger, tab af menneskeliv og langvarige økonomiske konsekvenser, men stiger smittetallet vil det afføde flere af dem, og falder smittetallet vil det afføde færre af dem.

Corona smitter primært ved samvær, så alt samvær skaber mulighed for øget smitteudbredelse. Begrænses samvær imidlertid optimalt og overholdes myndighedernes anbefalinger i øvrigt til fulde, vil muligheden for smittespredning blive begrænset og smittetallet vil falde.

Lige nu er vi inde i en kraftig vækst i smittespredningen, og det illustrerer at der er mere samvær i samfundet pt. end godt er og, at for mange ikke overholder myndighedernes retningslinjer. (Det er Corona virus imidlertid ikke enig i.)

Konsekvens = Er vi letsindige/skødesløse og/eller tager os friheder nu, vil Corona virus komme efter os og straffe os. Corona virus er ligeglad med om dens nye vært er den letsindige/skødesløse person, eller er den forsigtige der stort set har holdt sig selvisoleret og efterlevet alle myndighedernes anbefalinger i hele perioden. Corona springer til ethvert nyt offer så snart vi giver den muligheden.

For alle ofre vil konsekvensen i værste fald kunne blive død og/eller kortere eller længere varig sygdom, (evt. med afledte grimme senfølger) men ikke alle rammes lige hårdt. Men – ingen ønsker vel at skulle leve med tanken om – det var mig der bragte smitten videre.

Tiden efter Corona bliver stort set som før Corona, og vi glæder os alle, så hvorfor ikke gøre hvad vi faktisk kan allerede nu, dvs. undgå/begrænse samvær optimalt, følge myndighedernes anvisninger nøje, så vi kan få sænket udbredelsen/risikoen og herigennem åbne op for at sænke på de  restriktioner vi alle er underlagt – indtil vi alle kan blive vaccineret, og når den mulighed foreligger, bliv da vaccineret straks i samfundets/fællesskabets interesse.

Vi ved, at så længe Corona findes kan den mutere, så selv om vi har dannet antistoffer imod én mutation, behøver de ikke at beskytte os imod andre mutationer. Derfor skal Corona udryddes helt. Kun igennem total udryddelse kan vi forhindre dannelsen af yderligere mutationer, der måske endog vil afføde værre følger for den enkelte, for samfundet og for samfundsøkonomien.

Smittede

Syge

Døde

Raskmeldte

Danmark – Lokal smitterisiko

Oversigten nedenfor viser resultater af beregninger foretaget med grundlag i Statens Serum Instituts Epidemiologiske overvågnings rapporter om COVID-19.

Resultatet er fremkommet ved at sætte antal testede personer i forhold til befolkningstal, sætte antal registrerede bekræftede smittede i forhold hertil, samt omregne til antal anslåede smittede pr. 100 indbyggere.

Forsamlingsforbuddet er pt. nedsat til max. 5 personer.

I grafen nedenfor kan man aflæse hvor mange af deltagerne i en forsamling på 100, og/eller hvor mange ud af hver 100 personer man møder i indkøbscentret, der statistisk set, i de enkelte kommuner, er potentielt smittede, og derved kan være smittespredere. (Antal statistisk potentielt smittede kan aflæses ude til højre i diagrammet.)

Oversigten indeholder alle kommuner i Danmark, og over de enkelte kommunenavne er angivet et antal søjler, der hver for sig repræsenterer resultatet for en enkelt dag. (Overvågningsrapporterne udgives alene for hverdage, hvorfor lørdage og søndage er udeladt.)

Søjlerne er angivet med den seneste dato til højre, og læses mod venstre repræsenterer hver søjle de respektive hverdage før. (Lørdage og søndage er udeladt)

For overskueligheds skyld, har jeg valgt at nøjes med, at angive søjler for de sidste 5 hverdage.

Opdateret d. 2021-01-15 Kl. 19:30

Udvikling – Anslået – Aktuel lokal smitte – risiko.

2021_01_15_Graf_Danmark_Lokal_Smitterisiko

NB – Det vil være svært at aflæse de enkelte kommunenavne her, men højreklik på musen og vælg – gem billede som, og gem det på skrivebordet, så vil du efterfølgende kunne åbne billedet og her forstørre det op, så det bliver umiddelbart læseligt.

Hele landet

Anslået antal smittede pr. 100 personer.

Beregning:

Registrerede antal testede, sat op imod registrerede antal smittede, sat op imod befolkningstal, udregnet pr. 100 borgere.

Det gik så godt for Danmark, i længere tid. Tallene gik den rette vej, men nu åbenbarer tallene, at der synes at udbrede sig en tendens til skødesløshed.

Enkeltindividers skødesløshed kan få bøtten til at vende, og regningen på sigt kan blive stor, såvel for det enkelte individ, som for samfundsøkonomien.

Udvikling – Konstateret – lokal smitte – Faktisk

Hele landet

Første graf viser antal registrerede bekræftede smittede pr. dag i de respektive uger.

Tal angivet for mandage indeholder tillige lørdage og søndage.

Tal for fredag uge 53 – Indeholder tillige tal for lørdag. (Uge 01)

Tal for fredag uge 53 – Indeholder tillige tal for torsdag. (Uge 02)

For overskuelighedens skyld vises alene udviklingen for de sidste 5 uger.

Anden graf viser antal registrerede bekræftede smittede pr. uge i de respektive uger.

2021_01_15_Graf_Udvikling_Aktuel_Smitte_Uger
Hele landet pr. kommune pr. dag.

Konsekvenser

Med eller Uden restriktioner.

Smittespredning søges styret / begrænset igennem restriktioner, herunder test, opsporing, forsamlingsantal, mv. (Tabel 1)

Smittespredning gives frit løb, med henblik på opnåelse af naturlig flok immunitet. (Tabel 2)

Grundlaget for beregningerne er tal hentet fra SSI – Epidemiologiske overvågningsrapporter om COVID-19. (Hvide felter)

Antal syge udgør 4,50 % af antal smittede.

Antal syge er beregnet ved at fratrække antal helbredte, indlagte og døde fra antal smittede.

Antal indlagte udgør 5,64 % af antal smittede.

Antal døde udgør 0,93 % af antal smittede.

Antal helbredte udgør 88,94 % af antal smittede.

Antal indlagte, døde  og helbredte er hentet fra SSI, Covid-19 Dashboard.

Anvendes førnævnte fakta oplysninger til en omregning af hvordan tingene matematisk ville se ud hvis smittespredningen gives frit løb, kunne resultatet se ud som følger.

Med udgangspunkt i en befolkning på 5.822.763 individer, der alle bliver smittet, vil ca. 88,94 % (dvs. ca. 5.768.834 individer.) klare sig igennem sygdomsforløbet. (En del vil dog være disponeret for efterfølgende pt. ukendte senfølger.)

Sygehusvæsenet vil blive belastet med ca. 328.401 indlæggelser på kort tid, hvoraf en del vil blive i respirator.

Får virus frit løb, vil smittespredningen eksplodere over kort tid, der vil hverken være sengepladser og/eller respiratorer nok, hele sundhedssektoren vil bryde sammen.

Ca. 53.929 individer vil afgå ved døden over kort tid, hvilket tillige vil få begravelsesvæsen til at bryde sammen.

NB – Beregningerne er sket på baggrund af tal fremkommet i en periode hvor hospitalsvæsen mv. ikke er presset. Får virus frit løb vil hospitalsvæsen mv. blive presset ud over kapacitet, hvilket vil aflede en forholdsmæssig forøgelse i dødelighed.

Kaos vil indtræde, som det er set ske i mange andre lande.

Konsekvenser – Med eller Uden restriktioner.

Illustration af hastighed for smitteudvikling.

Graf 1.

Konsekvens af restriktioner vil være faldende kontakttal.

Her vises faldet fra aktuelt antal smittede ved kontakttal på hhv. 0,70, 0,80 og 0,90.

Kontakttal = 0,70

Med adfærdsbegrænsende restriktioner.

Smittespredning vil være aftagende, og smittespredning vil uddø ca. d. 20. Februar 2021

Kontakttal = 0,80

Med adfærdsbegrænsende restriktioner.

Smittespredning vil være aftagende, og smittespredning vil uddø ca. d. 15. Marts 2021

Kontakttal = 0,90

Med adfærdsbegrænsende restriktioner.

Smittespredning vil være aftagende, og smittespredning vil uddø ca. d. 16. Maj 2021

Graf 2.

Konsekvens af ophævelse af restriktioner vil være et stigende kontakttal.

Her vises stigningen fra aktuelt antal smittede ved kontakttal på hhv. 1,10, 1,20 og 1,30.

Kontakttal = 1,10

Uden restriktioner.

Smittespredning vil være tiltagende, og vi vil nå situationen illustreret i tabel – Smittespredning gives frit løb (Tabel 2), ca. d. 22. Februar 2021

Kontakttal = 1,20

Uden restriktioner.

Smittespredning vil være tiltagende, og vi vil nå situationen illustreret i tabel – Smittespredning gives frit løb (Tabel 2), ca. d. 4. Februar 2021

Kontakttal = 1,30

Uden restriktioner.

Smittespredning vil være tiltagende, og vi vil nå situationen illustreret i tabel – Smittespredning gives frit løb (Tabel 2), ca. d. 29. Januar 2021

Som det ses findes virus (Corona) fortsat i hele landet, og pt. er vi inde i en kraftig smitte spredning.

Indtil for kort tid siden, og alene begrundet i en konsekvent handling fra landets regering, og en befolkning der eksemplarisk og til trods for store personlige konsekvenser og omkostninger, fulgte myndighedernes anbefalinger, så vi i Danmark en faldende smittespredning, men “bøtten” er nu vendt.

Resultatet vil blive ulidelige stramninger og restriktioner, uden hvilke såvel sundhedssektor og hertil forbundne erhverv vil bryde sammen.

De nødvendige stramninger og restriktioner vil naturligvis og beklageligvis ramme utallige erhverv umådeligt hårdt, så regeringen står faktisk i en situation der bedst kan sammenlignes med et valg imellem “pest eller kolera”

Lander Danmark i en situation hvor sundhedssektor og hertil forbundne erhverv bryder sammen, vil dødeligheden stige betragteligt og på kort tid i relation til hvad vi hidtil har set i Danmark, alene fordi sundhedssektoren ikke længere vil kunne tilbyde/give den fornødne behandling til alle.

Tallene taler deres tydelige sprog.

Danmark ligger i toppen af de lande der har klaret Corona krisen bedst – på alle områder, og dét kun takket være en kompetent og handlekraftig regering, der i reglen agerer med rettidig omhu.

Desværre har jeg i den seneste tid set såvel pressen som oppositionen opføre sig stupidt.

Pressen – Minksagen.

Pressen igennem en misforstået udøvelse af kritisk journalistik der både virker usaglig og stupid, herunder f.eks. påstande om, at nedlukning af Nordjylland alene skulle være begrundet i eksistensen af 12 konstaterede tilfælde af mutationen kloster 5.

Den udlægning er ikke korrekt. Begrundelsen var og er, at store koncentrationer af mink i sig selv vil afføde en væsentlig forøget risiko for dannelse af nye og anderledes mutationer, der evt. vil kunne blive en trussel for effekten af nyudviklede/kommende vacciner, og for at eliminere den risiko, skal minkbesætninger i hele Danmark slås ned.

Pressen – Brug af mundbind.

Pressens udlægning af undersøgelse om brug af mundbind, herunder fra DR, skrevet af Oliver Batchelor med overskriften – Stor undersøgelse: Mundbind har ingen signifikant betydning for coronasmitte, hvor der refereres til en artikel skrevet af Anders Heissel der omhandler en undersøgelse om brug af mundbind.

Fokus rettes her imod i hvilket omfang brug af mundbind beskytter bæreren imod smitte. Det oplyses at undersøgelsen viser, at mundbind “kun” reducerer risikoen for bæreren med imellem ca. 15 – 20 %, men undersøgelsen påpeger også, at der kan konstateres masser af virus på indersiden af mundbindet, og dermed skader de virus, som mundbindet fanger jo ikke andre, og derfor vil der være god grund til at fastholde brugen af mundbind, fordi man jo kan være syg og smitte andre selvom man ikke selv har symptomer på Corona.

Pressens udlægning af effekten af brug af mundbind giver således et fejlagtigt “billede”  af de de faktiske forhold, idet den korrekte konklusion må være, at mundbind reelt giver nogen beskyttende effekt imod at blive smittet af andre, men tillige en væsentlig reduktion af risikoen for at smitte andre, og samlet set vil brug af mundbind derfor afføde en betydelig reduktion af den generelle smitterisiko i samfundet.

Oppositionen –  selvhævdelse og selvprofilering.

Igennem udøvelse af  politiske dagsordener alene funderet i forsøg på selvhævdelse og selvprofilering, hvor de offentligt anfægter regeringens tiltag, selv om de i bund og grund erkender, at de ville have handlet på samme måde, hvis det var dem der sad med regeringsmagten.

Meget af det de fremkommer med, rummer tillige en høj grad af uansvarlighed, (Herunder lemfældige lempelser af restriktioner, der beviseligt vil bidrage til øget smittespredning.) der alene skaber forvirring og splittelse i samfundet.

Ingen regering, uanset sammensætning, vil kunne håndtere en situation som denne uden at komme til at træde ved siden af/begå fejl, og naturligvis skal både pressen og oppositionen besidde en kritisk årvågenhed, (det er jo dét der sikrer demokratiet) men pressen bør ikke agere stupidt, og oppositionen bør ikke udøve politiske dagsordener alene funderet i forsøg på selvhævdelse og selvprofilering.

Det gør “blot” oppositionen utroværdig, og eliminerer tilliden til pressen.

Danmark kommer KUN bedst igennem krisen ved, at udvise sund fornuft, rettidig omhu, beslutsomhed og vedholdenhed, og gøre hvad der må gøres, (uagtet om det er behageligt for øjeblikket eller ej)

Altså, at både regering og folketing sammen må tage  “dansen på knivsæggen” og bringe landet igennem krisen, og det betinger, at “danse” i takt og harmoni, og at gribe hinanden i en god, konstruktiv og værdiskabende ånd, når nogle snubler.

Tiden er ikke inde til – selvhævdelse og selvprofilering – Landet er ikke i en periode med valgkamp, men i en altomfattende krise på såvel folkesundhed som samfundsøkonomi.

Minksagen.

Alle skal  naturligvis overholde gældende love og regler, også regering og folketing, og naturligvis skal både borgere, presse og opposition være årvågne og på vagt, så alle gældende love overholdes.

Men – der er stor forskel på,

    • at agere i en overbevisning om at lovene vil være overholdt, og så efterfølgende konstatere at der er blevet begået fejl, at erkende det og så at søge at rette op på det igen, og 
    • at agere forsætligt i strid med gældende lovgivning, ud fra en  bevidst “letsindig” tolkning/fordrejning af lovgrundlaget for at tilgodese egen holdning/overbevisning, og så efterfølgende søge at “løbe” fra det/fornægte det, som det jo er set udført tidligere af flere ministre fra blå blok. (Herunder, Inger Støjberg)

Blå bloks primære “skjulte dagsorden” pt. handler imidlertid ikke så meget om at sikre overholdelse af gældende lovgivning, men handler primært om, at bruge et af regeringen (i en presset og ukendt situation) begået “fejltrin” til, at søge at vælte regeringen – alene for at kunne overtage regerings taburetterne.

Dvs. at blå blok gerne tager både folkesundhed og samfundsøkonomi som gidsel midt i en krisetid, alene for at søge at tilegne sig regerings taburetterne.

I min optik, en uanstændig, uansvarligt og utroværdig ageren.