Rusland, det Russiske folk, den Russiske kultur- og kulturarv.

Betragtninger – Opdateret d. 08-08-2023

 

Rusland, det Russiske folk, den Russiske kultur- og kulturarv.

Det russiske folk har aldrig oplevet frihed. De ved ikke hvad frihed er, men de tror de ved det fordi, de af magthaverne til alle tider er blevet bildt ind, at dét de lever under er frihed.

Det russiske folk har aldrig oplevet demokrati. De ved ikke hvad demokrati er, men de tror de ved det, fordi de af magthaverne til alle tider er blevet bildt ind, at dét de lever under er demokrati.

Demokrati fordrer imidlertid reel frihed for enhver borger, til at give udtryk for den politik de mener vil gavne landet og dets fremtid bedst, og fordrer mulighed for at stille op til reelle frie valg hvor alle borgere i hele landet frit kan vælge netop den politik som de mener er det bedste bud på den politik landet skal ledes efter, og frit kan vælge de personer som de mener er bedst egnet til at lede landet i netop den retning. Reelt demokrati fordrer, at manipulation, svindel og bedrag med valgresultater udelukkes, så demokratiske valg reelt gennemføres objektive.

Historien viser, at det russiske folk altid har været trynet, kuet og stækket af en elite med autokratisk/diktatorisk magt, dog med forskellige betegnelser, der igennem anvendelse af brutal og kompromisløs magtudfoldelse har trynet, kuet og stækket folket, for at vinde, fastholde og udbygge sin magt over folket, og i rækken af autokrater er Putin ”blot” det seneste eksempel.

På tidspunktet for Sovjetunionens opløsning havde Putin i en årrække været i ”lære” hos de tidligere magthavere, og havde her tilegnet sig viden, indsigt og færdigheder i at tryne, kue og stække et folk, alene med henblik på at opbygge og fastholde totalitær indflydelse og magt, og historien viser, at han i hele sin vej til magten har været skrupelløs og ”fejet” alle modstandere af banen ved anvendelse af brutal vold, trusler, afpresning og/eller bestikkelse.

Siden han kom til magten, har han og hans kumpaner (Den Russiske elite) løbende indlagt – ikke sugerør, men store rørledninger imellem den Russiske statskasse og deres egne private pengekasser, hvorigennem der i årtier løbende er blevet overført umådelige værdier fra statskassen til Putins kumpaner. Værdier der er tyv stjålet fra det Russiske folk, og som i stedet kunne have været anvendt til at løfte velfærden for hele det Russiske folk, men i stedet er havnet i hans og hans kumpaners lommer og gjort dem ufattelig rige, på bekostning af det Russiske folk.

Det er naturligvis sløret igennem komplicerede og uigennemskuelige selskabsstrukturer, og i kombination med anvendelse af brutal vold, trusler, afpresning og/eller bestikkelse, har han formået at eliminere alle der ikke til fulde føjede ham, og har således formået at tiltvinge sig fuld magt over både regering, politi, retsvæsen, militær og de russiske medier.

Alle der er tæt på Putin, eller besidder en funktion/stilling i hans forvaltning/administration, er ganske bekendt med hans metoder der grundlæggende er funderet i noget så simpelt som princippet – belønning/straf. Så længe du føjer og følger kan du opnå belønning i form af forskellige privilegier, og føjer og følger du ikke vil du vide at det vil aflede konsekvent straf/repressalier, og enhver ved, at falder du i unåde vil brutaliteten være både nådes- og skånselsløs, og vil ramme både dig selv og/eller dine nærmeste/kære.

Nogle eksempler er blevet offentligt kendt, men langt de fleste er holdt skjult for offentlighedens kendskab, afledt af at såvel regering, politi, retsvæsen, militær og de russiske medier fuldt og helt er styret af Putin og hans kumpaner, der op igennem tiden fået spundet et fintmasket net af uofficielle håndlangere, der for statens (borgernes) penge vil udføre enhver type opgave for Putin og hans kumpaner, så skulle nogle i det offentlige system søge at undergrave Putin og hans kumpaner, så vil de blive opdaget og skånselsløst elimineret.

Vi har set det med utallige fiktive retssager hvor de, der går imod Putin og hans kumpaner, idømmes lange fængselsdomme, og vi har set utallige eksempler på ”lejemord” begået såvel indenfor Ruslands grænser som udenfor, og vi har set den ene ”lejehær” efter den anden agere overalt i verden hvor Putin og hans kumpaner vil sætte sig på magten og inddrage ressourcer, og ”pudsigt nok” er den mest anvendte og mest brutale – Wagner gruppen – der er registreret i Rusland men agerer overalt i verden, og i øvrigt er ledet af en ultra Nazist, der tillige deltager ved mange af Putins møder og selskaber.

Igennem anvendelse af princippet belønning/straf, i kombination med det fintmaskede net af uofficielle håndlangere styrer Putin til fulde både regering, politi, retsvæsen, militær og alle de russiske medier. Han dikterer til fulde den lovgivning regeringen behandler og vedtager, politiets og retsvæsenets ageren, det russiske militærs ageren, og han dikterer til fulde indhold og udlægning af hvad der udgives via medierne, og føjer medierne ikke til fulde hans udlægninger bliver de lukket, og netop igennem medierne kan han egenrådigt styre alle informationer der når ud til folket således, at folket alene igennem årtier har modtaget netop den version af sandheden som han har ønsket og godkendt, og han har således helt efter egen forgodtbefindende kunne fodre befolkningen med sine udlægninger, tolkninger, fordrejninger, løgne og bedrag, uden risiko for blive afsløret igennem en objektiv kritisk presse der kan gennemskue, afdække og verificere sandhed/løgn.

For at styrke sin opbakning og position hos det russiske folk, har han ensidigt og kontinuerligt påduttet dem opfattelsen af, at vesten er en trussel imod Rusland, dvs. anvendt dem og os princippet, (de vil os det ondt, så vi må stå sammen imod dem) og netop angrebet på Ukraine har han søgt at retfærdiggøre med påstand om ”selvforsvar” med det formål, at beskytte det russiske folk imod aggressioner fra vesten, og nazismen i Ukraine.

Det er imidlertid oplagt og begrundet i fakta, at Ukraine aldrig, hverken økonomisk og/eller militært, på nogen måde har været, og/eller er/vil blive en trussel imod Rusland. Ukraine har altid ønsker fred, fordragelighed og samarbejde, hvilket underbygges af, at Ukraine ved Sovjetunionens opløsning bl.a. valgte atomvåben fra.

Ukraine ved, at kun igennem fred, fordragelighed og samarbejde, vil opbyggelighed kunne skabes, og historien viser jo netop også, at det at gå krigens vej alene vil aflede død, pinsler, ødelæggelse, nedbrydelse og aflede betydelig økonomisk tilbagegang for alle parter, men det er hvad Putin og hans kumpaner har valgt, så nu ser vi, at alt hvad der er brugt årtier/generationer på at opbygge, såvel i Rusland som i Ukraine, på blot få måneder bliver smadret/går tabt.

Putins påstand om, at den påståede “special militæroperation” (Annektere) er afledt af, og begrundet i, at Ukraines regering er nazistisk og har udøvet/medvirket til folkedrab er ren og skær opdigtet løgn og bedrag, og er efterfølgende blevet afvist som uden hold i virkeligheden af den internationale domstol, og Putins påstand om, at Ukraines evt. medlemskab af NATO vil udgøre en trussel for Rusland er ligeledes ren og skær opdigtet løgn og bedrag, idet Ukraines evt. medlemskab af NATO jo netop vil forhindre at Ukraine skulle kunne blive en trussel for Rusland.

NATO er alene en forsvarsalliance indgået efter anden verdenskrig, hvis fundament er at sikre fred, fordragelighed og samarbejde. En alliance indgået imellem en lang række frie, selvstændige og suveræne lande/stater der i fællesskab har aftalt en såkaldt musketer ed om, at komme hinanden til undsætning ifald nogen af dem skulle blive angrebet, hvilket understreger, at alle lande i NATO-alliancen ”blot” ønsker vedvarende fred, fordragelighed og samarbejde, og naturligvis accepterer og respekterer forskelligheder.

Fordi NATO-alliancen netop består af lang række frie, selvstændige og suveræne lande/stater, der alene ønsker fred, fordragelighed og samarbejde, er NATO alliancen på ingen måde indrettet og/eller gearet til angreb, men alene til forsvar, og jf. musketer eden – Et fælles forsvar.

Analogt vil NATO fællesskabet til hver en tid søge at forhindre et medlemsland i at true/angribe andre lande, og ifald et medlemsland ville sidde det overhørig, vil det pågældende land stå helt alene, uden nogen form for hjælp fra de øvrige NATO-lande, alene fordi den indgåede musketer ed alene omfatter udefra kommende angreb på et NATO-land, og ifald et NATO-land måtte true/angribe et andet NATO-land ville NATO jf. musketer eden alene støtte op om det medlemsland der bliver angrebet. Altså vil musketer eden i sig selv indebære, at ifald et NATO-land ville angribe et andet NATO-land, vil NATO alliancen træde til og hjælpe det land der bliver angrebet.

Påstanden/begrundelsen om, at vesten er en trussel imod Rusland er således direkte i strid med fakta, og anvendes alene for at Putin og hans kumpaner (Den Russiske elite) kan opretholde og fastholde sin magt over det Russiske folk, en magt der er opbygget og fastholdt igennem princippet – dem og os. (de vil os det ondt, så vi må stå sammen imod dem)

Falder begrebet – dem og os bort og erstattes med – vi/os, vil det Russiske folk hurtigt opdage at der reelt ingen trusler/aggressioner er fra NATO/vesten, og når det Russiske folk indser at der jo blot til fulde er tale om Putins opdigtede løgn og bedrag der er helt uden hold i virkelighedens verden, vil det Russiske folk opbakning til Putin og hans kumpaner falde væk, og netop derfor klamrer Putin sig stædigt til fortællingen om – dem og os, men fakta er at vesten ligesom Ukraine i sit fundament alene ønsker frihed, selvstændighed, fred, fordragelighed, samarbejde og opbyggelighed, og NATO-alliancen er alene dannet med netop det formål.

Der har igennem en del år hersket kampe i det østlige Ukraine, herunder Krim halvøen, og konflikterne har grundlag i Putins ønske om at føre Rusland tilbage til sin stormagtstid under Sovjetunionen, hvor de enkelte omkringliggende landes regeringer var rene marionetdukker for ledelsen i Rusland.

Putins metode har været at manipulere visse dele af lokalbefolkningerne i lande der støder op til Rusland til dannelse af pro russiske militser, der med støtte fra Rusland skulle søge at påtvinge at områderne skulle overgå til og underlægges Rusland. Når konflikterne/den lokale uenighed om tilhørsforhold så har nået et vist niveau, har Putin brugt netop det som begrundelse for en annektering, som han så efterfølgende har søgt at legitimere igennem afholdelse af ”frie” valg. (Man kan jo så diskutere hvor fri et kryds på en stemmeseddel er, når det sættes med en pistol for tindingen)

Den strategi har Putin fulgt i årtier overfor en lang række lande der grænser op til Rusland, og hvor der har været tale om svage lande er strategien lykkedes, hvorfor de nu (nok imod befolkningens egentlige ønske) er underlagt Rusland. Strategien/metoden lykkedes tillige i et vist omfang overfor Ukraine ved annekteringen af Krim halvøen og siden er Putin fortsat sin strategi/øvelse i de næste områder, herunder i det østlige Ukraine, østlige Moldova, nordlige Georgien, osv. 

Grænsen imellem Ukraine og Rusland blev imidlertid fastlagt ved aftale år tilbage i forbindelse med opløsningen af Sovjetunionen, og må således respekteres af alle, så borgere der ønsker at bo i Ukraine må bosætte sig på den Ukrainske side af grænsen, og borgere der ønsker at bo i Rusland må bosætte sig på den Russiske side af grænsen.

At manipulere lokalbefolkninger til konflikter/lokal uenighed om tilhørsforhold, og til dannelse af pro russiske militser kan kun tolkes som en bevidst og forsætlig krænkelse af et andet lands suverænitet.

Putins påstand om, at Ukraines regering har udøvet/medvirket til folkedrab er afvist af den internationale domstol, men ”pudsigt nok” ser vi til gengæld, at Rusland nu under sit angreb på Ukraine faktisk selv begår langt større krigsforbrydelser og folkedrab, idet Rusland i sin ageren i udpræget grad målretter sine ødelæggelser imod civile borgere og civil infrastruktur frem for militære anlæg og militær infrastruktur, enheder og personel, og netop det faktum vil i langt højere grad være at definere som folkedrab.

Putins påstand om, at vesten vil ‘aflyse’ det Russiske folks kultur/kulturarv, er igen Putins fordrejning af sandheden. I vesten hersker der stor beundring og respekt omkring størstedelen af hele den Russiske kultur og kulturarv, dog lige med undtagelse af den del af historien, kulturen og kulturarven der handler om, at en Russisk elite nu op igennem århundreder har trynet, kuet, stækket, udbyttet, drænet og bestjålet det Russiske folk, og her igennem opbygget en umådelig velstående/rig elite på bekostning af det Russiske folk.

Ideologien om, at Ruslands ressourcer tilhører folket og skal komme folket til gode, har igennem århundreder været erstattet af en Russisk elite, der har suget værdierne ud af det Russiske samfund/folk, og det er alene den del af den Russiske kultur/kulturarv man i vestens frihedselskende og demokratiske samfund ikke har forståelse for, og undres over at det Russiske folk lader sig affinde med.

Pudsigt er det så, at Putins påstand fremsættes umiddelbart i forlængelse af, at han selv har udstedt utallige love, der i betydeligt omfang begrænser det Russiske folks ytringsfrihed ved af indføre hårde straffe for at udtrykke sig imod Putins holdninger.

F.eks. må det at trænge ind militært i et selvstændigt og suverænt land, og med bomber jævne store dele af landet med jorden, ikke i Rusland kaldes at føre krig/annektere, men må alene betegnes som en “special militæroperation”, og bruger man som Russer den faktiske betegnelse for det der reelt sker – at føre krig og annektere, vil det blive straffet med mange års fængsel.

Pudsigt er det også, at Putin giver udtryk for ønske om befolkningsvækst ved at belønne unge familier økonomisk når de avler mange børn, og så samtidig sender en betydelig del af de der netop skulle have opfyldt hans ønske i krig, hvoraf er stor del jo vil blive dræbt, en anden vil blive invalideret for livstid, og resten af de tilbagevendte vil være påført store psykiske traumer og mén, med den konsekvens – en generel samfundsforsørgelse til følge. 

Igennem mobilisering, nu med en øget aldersramme fra 18 til 30 år, og en øget værnepligtsperiode, har Putin tvangsindkaldt Russiske mænd til at kæmpe i Ukraine. Det har pt. kostet ca. 250.000 af dem livet, og et langt større antal er blevet invalideret for livet. En ikke ubetydelig del af den del af befolkningen der udgør samfundets arbejdskraftsressource,  der jo skulle stå for at skabe vækst og velfærd for det Russiske samfund.

Når putin har anvendt begrebet – En militær special operation – har det hele tiden alene været som et bevidst “dække”, en løgn, et bedrag, der har vildledt den Russiske befolkning til at tro, at der var tale om noget andet og kortvarigt end hvad det reelt var – en reel krig imod et naboland. 

Det Russiske folk må indse, at Putin og den Russisk elite reelt ikke vil det Russiske folks interesser, men alene egen rigdom.

Putin og den Russisk elite smadrer ikke alene Ukraine, men smadrer tillige Rusland og det Russiske folks muligheder fremover, dels afledt af omverdenens aktuelt voldsomme og langsigtede restriktioner, et voksende had til Rusland og Russere, og den fremtidig udelukkelse fra samhandel med store dele af verdenssamfundet, ligesom hans ageren samtidig skaber risiko for et smadret Rusland igennem en konventionel krig imellem Rusland og NATO, og hans kontinuerlige trusler om anvendelse af atomvåben vil kunne aflede en altødelæggende atomkrig, hvilket vil indebære, at alle samfund på hele den nordlige halvdel af kloden vil blive udraderet og være ubeboelig for både mennesker og dyr i mange årtier fremover, ligesom det vil aflede katastrofale forhold og/eller helt udslettelse af alt levende også på den sydlige halvkugle.

Vedr. Trusler – En trussel er en tilkendegivelse af hensigt om, at skade eller straffe hvis ikke der bliver gjort som man forlanger, men ingen i den frie verden hverken kan og/eller vil leve med trusler hængende over hovedet og derfor vil enhver trussel blive elimineret snarest.

Nok er det lykkedes Putin, igennem brutal, kompromis- og skånselsløs vedholdende magtudfoldelse at tryne, kue og stække det ellers så stolte og ærbare Russiske folk, men befolkningerne i vesten vil ikke lade sig tryne, kue og stække på sin frihed, ej heller af trusler, så får Putin sit stolte og ærbare Russiske folk til at gå hans ærinde, vil det blive alles endeligt.

Hvis det stolte og ærbare Russiske folk ikke ønsker alles endeligt, må det stolte og ærbare Russiske folk tage ansvar nu. Kun det Russiske folk kan fjerne Putin og hans kumpaner fra magten, og kun det Russiske folk kan indsætte en ledelse hvis mål er – Rusland og dets befolkning, dens frihed og dets velfærd.

Det vil koste store ofre af det stolte og ærbare Russiske folk, men det Russiske folk vil ikke være stolt og ærbart hvis ikke det får standset Putin og hans kumpaner, og konsekvensen af alternativet vil for både det stolte og ærbare Russiske folk, og for hele klodens befolkninger, blive mangefold større – såfremt det ellers så stolte og ærbare Russiske folk ikke tager ansvar og griber ind NU.

Russer – Forstå det nu! – Et netværk af forbrydere har overtaget Rusland og bruger det Russiske folk til at berige sig selv, og de ofrer gerne millioner af Russiske og andres liv i deres bestræbelser.

Nato er alene en forsvarsalliance. En alliance indgået af snart 32 selvstændige lande, med hver deres suveræne ledelser/regeringer.

Alliancen går alene ud på, at bliver ét Nato land angrebet vil det blive anset som værende et angreb på alle lande der er medlem af alliancen, og således vil alle medlemmer af alliancen træde til i forsvaret af det angrebne land.

Det betyder, at en forudsætning for, at Nato alliancen vil kunne blive en trussel for andre lande vil være, at et land i Nato alliancen bliver angrebet af et andet land.

Det betyder også, at en forudsætning for, at Nato alliancen vil kunne blive en trussel for andre lande vil være, at der vil kunne opnås enighed blandt de – snart 32 medlemslande i Nato alliancen om, at angribe et andet land, hvilket vil være utopi, da ingen af de snart 32 medlemslande i Nato alliancen ønsker krig.

Det ved både Putin og Lukasjenko.

Når ledelserne i hhv. Rusland og Belarus fremkommer med påstande om, at Nato alliancen udgør en trussel imod hhv. Rusland og Belarus, er der alene tale om løgne og bedrag, med det formål at opnå egne befolkningers opbakning til Ruslands hensigter om, at indtage andre lande med magt.

Vladimir Vladimirovich Putin – Ruslands præsident, har igennem årtier arbejdet på, at opbygge og forstærke sin magt, dels igennem at stække og undertrykke sin egen befolkning, og dels ved at opbygge ressourcer med henblik på at kunne indtage andre lande med magt.

Ud over at have overtaget styringen af den lovgivende magt, samtlige medier, herunder skrevne, tv og sociale, alle statslige/offentlige instanser herunder retssystemet, politi, sikkerheds- og efterretningstjenester, militær, luftvåben og flåde, har han styret og finansieret den militære udvikling og oprustning,
samt stået bag finansiering og udvikling af IT-redskaber til at udføre cyberangreb, sprede desinformation og kontrollere og manipulere informationsstrømmene på nettet i bestemte geografiske områder.

Vi har set Ruslands bestræbelser på at overtage andre lande med magt i såvel Moldova, Georgien og Ukraine, og vi har set Rusland udøve forberedelser
til at indtage andre lande med magt igennem omfattende cyberangreb, (med henblik på sabotage/afpresning) og manipulation af informationsstrømme (med
henblik på kontrol og udbredelse af desinformation)

Ikke sjældent samarbejdes med ”Private” virksomheder, herunder it-virksomheden NTC Vulkan der udvikler software beregnet til udøvelse af informations krig, og lejehæren Wagner, der er en ”ulovlig” privat hær registreret i Rusland, men som agerer stort set overalt i verden hvor der efterspørges militære indsatser og f.eks. i Afrika, hvor der beslaglægges råstoffer som ædelstene og metaller, mv.

For at afskrække andre fra, at gøre modstand imod de Russiske aggressioner, truer han med anvendelse af atomvåben. I Nato alliancen er der tillige lande med atomvåben, men ingen andre end Rusland, Nordkorea og Irak truer med at tage dem i anvendelse, dog undtaget hvis de bliver tvunget til det i selvforsvar.

Opstår der krig imellem Rusland/Belarus og Nato alliancen, vil ansvaret herfor alene kunne tillægges Rusland/Belarus, men sker det vil alle blive tabere.

Aleksandr Lukasjenko – Belarus præsident, vil alene kunne opretholde sin diktatorstatus så længe han bliver beskyttet af Rusland. Aleksandr Lukasjenko er således helt i ”lommen” på Putin, og må føje ham på alle områder, så når Putin ønsker at indsætte militære enheder i Ukraine fra Belarus, så føjer Aleksandr Lukasjenko, lige som det nu sker med plaseringen af taktiske atomvåben i Belarus.

Aleksandr Lukasjenko har således trukket Belarus ind i Ruslands krig i Ukraine, hvilket vil kunne føre til katastrofale konsekvenser for befolkningen i Belarus, ifald Rusland angriber et land tilsluttet Nato alliancen.