Udvikling – Danmark

Opdateret d. 23-11-2021

Siden Corona virus tog sit indtog i Danmark har jeg fulgt udviklingen med udgangspunkt de data der har været tilgængelige. I starten var de begrænsede, men nu gør Statens Serum Institut (SSI) et stort arbejde for, at gøre data tilgængelige, og stort set alle mine beregninger har udgangspunkt i data udgivet af SSI.

Nedenfor er indsat en række grafer og tabeller der hver især viser den aktuelle status for udbredelse af smitte i landets 99 kommuner, og fordi det kan være vanskeligt af forholde sig til tal pr. 100.000 har jeg valgt at sætte tallene i relation til 100 personer, der jo er noget tættere på det antal mennesker jeg i min hverdag omgiver mig med, og for mig handler det “bare” om, at kunne vurdere den risiko jeg udsætter mig for i min hverdag, f.eks. under en tur til indkøbscentret, en privat sammenkomst, eller noget helt tredje.

Af den første tabel – Beregningsgrundlag – kan man se de data og  beregninger der indgår for en enkelt dag. I efterfølgende tabeller og grafer indgår der flere dage, og for hver enkelt dag er der et tilsvarende beregningsgrundlag, hvor dog alene de primære tal er vist her. (Overskuelighed)

Bemærk!

SSI meddeler tirsdag den 23. november 2021, at tallet for ”overstået infektion” udgår fra såvel dashboard som fra filerne bag smittetryk. SSI vurderer, at disse oplysninger på nuværende tidspunkt i pandemien ikke længere vil være retvisende. Tal for antal personer, der har overstået infektion udgår, fordi det vurderes at være misvisende, da det ikke er muligt at inkludere senfølger i algoritmen. Dermed findes det ikke retvisende, at kalde det ”overstået infektion”.

Herved falder grundlaget for mine beregninger bort, og begrundet heri må jeg indstille den løbende opdatering.

Jeg er uenig i SSi’s udlægning af begrebet “overstået infektion” idet det i min optik alene må indeholde individer der igennem en PCR-Test er konstateret smittebærende, (dvs. påvist infektion) og efterfølgende igen, efter en PCR-Test er konstateret ikke smittebærende. (dvs. påvist uden infektion). Senfølger er i min optik følgeskader afledt af infektionen, og ikke et udtryk for, at selve infektionen ikke er overstået, og bør derfor ikke indgå i algoritmen for “overstået infektion”, idet dét ville være misvisende ifald dét var tilfældet.

Beregningsgrundlag

Inficerede

A – Konstaterede inficerede.

20211122_A_Graf_Konstaterede_Denne_Uge_Pr_Dag
20211122_A_Graf_Konstaterede_10_Uger_Pr_Uge

Registreret antal smittede måned for måned.

B – Antal konstaterede inficerede, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

Overstået infektionDa jeg ikke har kunne finde specifikke tal for overstået infektion angivet på kommuneplan, hentes tallet for overstået infektion på SSI-Dashboard, hvorefter tallene for de enkelte kommuners overstået infektion beregnes med udgangspunkt i de enkelte kommuners befolkningstal. Det beregnede vil således i nogen grad kunne afvige fra de reelle tal.

C – Antal beregnet inficerede ud fra befolkningstal, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

D – Antal bekræftet inficerede, tillagt beregnet inficeret del af mørketal, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

Restriktioner

Størstedelen af Danmarks befolkning ved, at den eneste årsag til, at Danmark ligger så godt hvad angår smitteudbredelse i forhold til resten af verden er, den af regering og folketing udøvede politik med indførelse/lempelse af restriktioner.

Af tabellerne til højre kan konsekvensen af hhv. den førte politik med restriktioner og en evt. ført politik uden restriktioner aflæses.

Forløb for smitteudbredelse.

SARS-CoV-2 er betydelig mere smitsom end mange andre kendte vira, og vi ved, at nogle varianter og mutationer af SARS-CoV-2 smitter mere end andre. Hvor hurtigt der kan ske enten fald eller stigning ved forskellige kontakttal illustreres i følgende 2 grafer.

For begge grafer er udgangspunktet – C – Antal beregnet inficerede ud fra befolkningstal, fratrukket beregnet – Overstået infektion.

Kontakttal – Mindre end 1.

Kontakttal – Større end 1.